اتصالات فلنچ دار آب

parallax background

اتصالات فلنچ دار آب


اتصالات فلنچ دار آب در سایزهای مختلف

انواع اتصالات فلنچ دار آب

اتصالات فلنچ دار آب شامل: زانو ، تبدیل ، چهار راه و سه راه
در سایزهای 80*80 و 100*100 و 125*125 و 150*150 تولید میشود.

اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سراه،چهاراه،زانو،کولار،ساکت،وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

سه راه چدنی آب

ابعاد:100mm

سه راه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:125mm

سه راه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:150mm

سه راه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:200mm

سه راه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند


چهارراه چدنی آب

ابعاد:100mm

چهارراه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:125mm

چهارراه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:150mm

چهارراه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:200mm

چهارراه چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

زانو چدنی

ابعاد:100mm

زانوی چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:125mm

زانوی چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

تبدیل چدنی ریفو

ابعاد:100mm

تبدیل چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند

ابعاد:125mm

تبدیل چدنی آب : اتصالات فلنچ دار چدنی جهت اتصال لوله وخطوط آبرسانی (آب شرب و کشاورزی) از سایز های ۳ اینچ به بالا استفاده میشود که کارخانه ریفو نقش جهان با بهره گیری از روش ریخته گری با ماسه co2 توانسته است این اتصالات از جمله سه راه، چهارراه، زانو، کولار، ساکت وغیره را با بهترین کیفیت از سایز ۸۰ یا ۳ inch تا 250 یا ۱۰ inch تولید کند